ETUSIVU HYVINVOINTITIETOA AJANKOHTAISTA JÄRJESTÖJÄ YHTEYSTIEDOT
Terveydenhuolto
Kotihoito
Tukipalvelut
Kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksut
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit
Terveystapaaminen
Omaishoito
Muuta
Taloudelliset etuudet
Kotihoito

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden ajan. Säännöllisen kotihoidon edellytyksenä on että asiakas, omaiset ja kotihoidon henkilökunta tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa laativat palvelu- ja hoitosuunnitelman. Palvelu- ja hoitosuunnitelma sisältää riittävät ja oikea-aikaiset sekä mahdollisimman pitkälle asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut.


Tilapäinen kotihoito 

Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua/hoitoa. Kotihoito tekee tilapäiskäynnin esimerkiksi tapauksissa, joissa asiakkaan tarvitsemaan hoitoon (esimerkiksi ompeleiden poisto leikkaushaavasta) pääsy edellyttää sairaankuljetuksen käyttöä, asiakkaan on vaikea päästä asunnosta saattajan auttamanakin, asiakkaalla on huonot kulkuyhteydet ja/tai odotusaika muodostuu kohtuuttoman pitkäksi tai tilanteissa joissa omainen, joka yleensä huolehtii asiakkaasta, on tilapäisesti estynyt suorittamaan hoitoa/hoivaa.


Säännöllinen ja tilapäinen kotisairaanhoito

Kotisairaanhoitoa on mahdollista saada silloin kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Kotisairaanhoitoa on lääkehoidon toteuttaminen, erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet (esimerkiksi haava-hoidot) ja terveydenhuollolliset seurannat (esimerkiksi verenpaineen mittaus, verensokerin seuranta). Kotisairaanhoidossa arvioidaan asiakkaan vointia ja selviytymistä kotona. Kotisairaanhoidon tehtävänä on myös asiakkaan ja hänen läheistensä tukeminen, neuvonta ja ohjaus sekä ennaltaehkäisevä työ. Kotisairaanhoitoa voidaan antaa säännöllisesti tai tilapäisesti.


Kotihoidon myöntämisperusteet 

 1. Asiakkaille, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tms. avulla ja heidän hoito- ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. 

 2. Asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllistä, pääasiassa päivittäistä tai viikoittaista hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoitoa selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoistaan. 

 3. Asiakkaat, jotka sairauden, asumisolosuhteiden, sosiaalisen verkoston puuttumisen vuoksi tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan. Palvelutarpeen määrittämiseksi tehdään aina kotikäynti, jonka yhteydessä laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan ja omaisen kanssa. Toimintakykyä mitataan toistaiseksi RaVa- indeksillä, joka pääsääntöisesti tulee olla yli 1,5. Dementoituvan asiakkaan kohdalla käytetään myös MMSE- mittaria 

 4. Kotihoitoa tarjotaan asiakkaan tarpeen ja kotihoidon resurssien mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

 5. Tarpeenmukaisia kotihoidon palveluita tarjotaan niin kuin se resurssien mukaan on kulloinkin mahdollista 

 6. Kotihoitoon ei voida ottaa sellaista asiakasta, joka ei halua palveluita tai jonka aggressiivista käytöstä ei saada hallintaan tai joka ei sitoudu yhteistyöhön vaikka ymmärtäisi sen merkityksen hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta. 

 7. Asiakkaan tulee ottaa käyttöön tarvittavat apuvälineet tai hoitotyötä helpottavat asiat, jotta kotihoidon työ mahdollistuu. Kotihoidon työntekijän työturvallisuus asiakkaan kotona on myös turvattava. 

 8. Kotihoitona ei anneta pelkkää siivousta, asiointipalvelua, vaatehuoltoa, tai saunapalvelua, joita asiakas voi hankkia tukipalveluina 

 9. Asiakkaan tarvitessa lääkehoitoa/lääkejakelua, asiakas ohjataan ostamaan palvelu apteekkijakeluna, jos sellainen on alueella mahdollista. 

 10. Edellä luetellut ovat lähinnä säännöllisen kotihoidon myöntämisperusteita. Tilapäisen kotihoidon perusteet ovat osittain samoja, mutta tilapäistä kotihoitoa voidaan antaa myös kotisairaanhoidon myöntämisperusteiden perusteella.

Kotisairaanhoidon myöntämisperusteet

Kotisairaanhoito on tarkoitettu asiakkaille:
 1. jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita

 2. jotka tarvitsevat kotona säännöllisesti järjestettyä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa sairaanhoidollista apua

 3. jotka tarvitsevat tilapäisesti sairaanhoidollista apua, terveydentilaan liittyvää arviointia ja ohjausta tai hoitotoimenpiteiden opettamista joko asiakkaalle itselleen tai hoitoon osallistuville tahoille

 4. joiden hoiva ja hoito ovat vaativaa ja toteutetaan kotihoidon yhteistyönä

Säännöllisen, jatkuvan kotisairaanhoidon tarpeen arviointiin osallistuvat lähettävä taho, kotihoidon lääkäri, asiakas, omainen ja mahdolliset muut palvelua täydentävät tahot.